HUISHOUDELIJK REGLEMENT DFAS

PER 1-1-2017

 

NOVEMBER 2016 

Huishoudelijk Reglement van de DFAS

  

Huishoudelijk Reglement van de ‘ Dutch Foot and Ankle Society, DFAS per 1/1/2017

 

1)            De ‘Dutch Foot and Ankle Society’ is de werkgroep Voet en Enkel van de Nederlandsche Orthopaedische Vereniging

2)            Het dagelijks bestuur (kernbestuur) bestaat uit vier medisch specialisten, de voorzitter, secretaris, penningmeester en onderwijscommissaris en een assistent in opleiding tot specialist (AIOS). 

3)            De voorzitter heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de doelstelling van de werkgroep, namelijk het bevorderen van de kennis met betrekking tot de voet- en enkel pathologie en chirurgie in de volle breedte, wordt vervuld.

a)            De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de vereniging en van het Bestuur

b)           De voorzitter bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van het jaarverslag.

c)            De voorzitter draagt zorg voor het in stand houden van contacten met gerelateerde wetenschappelijke verenigingen samen met de liaisons

 

4)            De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en is verantwoordelijk voor de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

a)            De notulen van de ledenvergadering worden uiterlijk twee weken voor de volgende ledenvergadering aan alle leden toegezonden. De notulen van de bestuursvergadering worden uiterlijk vier weken na de vergadering aan de bestuursleden toegezonden.

b)           De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

c)            De secretaris maakt samen met de voorzitter het jaarverslag.

d)           De secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk regelement.

e)           De secretaris kan optreden als plaatsvervangend voorzitter.

 

5)            De penningmeester voert het financiële beleid en legt jaarlijks op een ledenvergadering verantwoording daarover af.

 

a)            De penningmeester is bevoegd over de geldmiddelen van de vereniging te beschikken, mits een bedrag van €1000,- per geval niet overschreden wordt. Voor de beschikking over bedragen boven €1000,- is medewerking van twee van de andere leden van het kernbestuur vereist. Tekenbevoegd zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

b)           De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie, bestaand uit twee leden en benoemd door het bestuur, alvorens deze aan de ALV wordt voorgelegd ter goedkeuring.

 

 

6)            De onderwijscommissaris is verantwoordelijk voor het onderwijs en het wetenschapsbeleid van de werkgroep. inhoud aan de werkgroepbesprekingen en organisatie van de cursussen, kwaliteitsprojecten en fellowships.

7)            De AIOS behartigt de belangen van orthopedisch chirurgen in opleiding.

8)            Naast het kernbestuur bestaat het bestuur uit een aantal commissieleden die onder het kernbestuur vallen en waaraan takengedelegeerd kunnen worden. Het kernbestuur stelt de commissieleden aan en regelt de takenverdeling onder verantwoordelijkheid van de betreffende kernbestuursleden.

a)            Voorzitter: liaisons (NOV, VOCA, OFOM, NVA, NvT)

b)           Secretariaat: ledenadministratie; webeditor

c)            penningmeester: acquisitie sponsorgelden; kascontrole (kascommissie)

d)           onderwijscommissaris: onderwijscommissie (werkgroep bijeenkomsten, cursussen), wetenschapscommissie; accreditatie

9)            Het kernbestuur kan over te nemen beslissingen stemmen. Commissieleden hebben een adviserende rol maar geen stemrecht. Uiteindelijk heeft de ledenvergadering het laatste woord. De stemmingsprocedure zoals beschreven in de statuten van de Stichting Werkgroep Voet en Enkel is hierin leidend.

10)         De DFAS kent leden, bijzondere leden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden.

 

a)            Leden zijn medisch specialisten die belangstelling hebben in en/of zich inzetten voor geneeskunde op het gebied van de voet en enkel. Zij dienen BIG geregistreerd te zijn en ingeschreven te staan in een specialisten register in Nederland (MSRC). Lidmaatschap van de DFAS is slechts mogelijk indien de specialist lid of buitengewoon lid is van de NOV. Medisch specialisten die geen lid zijn van de NOV kunnen zich als aspirant lid aanmelden bij de DFAS, en kunnen vervolgens door het bestuur van de DFAS bij de NOV worden voorgedragen als buitengewoon lid van de NOV. Na inschrijving bij de NOV als (buitengewoon) lid, kan het DFAS lidmaatschap geëffectueerd worden.

 

De leden zijn tevens via de DFAS “full member” van de EFAS (European Foot and Ankle Society). Hierbij is inbegrepen een abonnement (paper en digitaal) op het officiële tijdschrift “Foot and Ankle Surgery” . zie ook http://www.EFAS.co. Leden die via een buitenlandse zustervereniging reeds lid zijn van de EFAS kunnen DFAS lid zijn zonder EFAS lidmaatschap

 

b)           Bijzondere leden: Physician Assistants of Verpleegkundig Specialisten die tevens buitengewoon lid zijn van de NOV. De bijzondere leden kunnen geen lid zijn van de EFAS.

 

c)            Buitengewone leden: AIOS, PA’s en VS-en in opleiding die lid zijn van de NOV. Deze zijn geen contributie verschuldigd. AIOS kunnen als buitengewoon lid van de vereniging tegen een gereduceerd tarief lid zijn van de EFAS.

Vanaf het jaar na het behalen van het C-formulier worden de AIOS-leden zonder tegenbericht automatisch gewone leden. Vanaf het jaar na beëindigen van de opleiding worden PA’s en VS-en in opleiding zonder tegenbericht bijzondere leden.

 

d)           Leden van verdienste en ereleden: deze worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de ALV vanwege hun bijzondere verdiensten voor de voet en enkel chirurgie en/of de werkgroep. Deze leden zijn geen contributie verschuldigd tot de leeftijd van 70 jaar.

 

11)         Rechten en plichten van leden

 

a)            Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Jaarlijks wordt beoogd aan alle leden de bijgewerkte ledenlijst toe te zenden.

 

b)           Zij hebben het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten van de DFAS.

 

c)            Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

 

d)           Zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

 

e)           Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 

f)            Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun (mail)adres.

 

g)            Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 

h)           Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.

 

 

12)         Verkiezing bestuursleden:

a)            Het kernbestuur wordt gekozen tijdens de ALV. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar bij enkele kandidaatsstelling of meerderheid van stemmen. Na een periode van twee jaar is een bestuurslid tweemaal herkiesbaar voor weer een periode van 2 jaar. Voor het benoemen van nieuwe bestuursleden kan het zittende bestuur een of meer kandidaten aan de ledenvergadering voorstellen. Deze kandidaten dienen tenminste vier weken voor de ledenvergadering aan de leden bekend te zijn gemaakt. Nieuwe bestuursleden kunnen ook door tenminste vijf gewone leden en/of bijzondere leden aan de ledenvergadering worden voorgesteld. Deze kandidaten dienen tenminste tenminste drie weken voor de verkiezing schriftelijk aan de secretaris bekend te worden gemaakt. Na wijziging van het bestuur wordt kennis gegeven van de samenstelling van het bestuur aan de leden van de vereniging en relevante instanties.

b)           De posities van de kernbestuursleden zijn voorbehouden aan orthopedisch chirurgen (in opleiding), gezien de status van de DFAS als werkgroep van de NOV.

c)            De leden van het kernbestuur stellen de commissieleden aan en regelen de verdeling van de functies onderling.

 

d)           Na wijziging van het Bestuur wordt kennis gegeven van de samenstelling van het Bestuur aan de leden van de vereniging en relevante instanties

 

 

13)         Vergaderingen:

 

a)            Het Kernbestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, het voltallige bestuur ten minste 1 maal per jaar

 

b)           Tenminste eénmaal per jaar wordt een ALV uitgeschreven door het bestuur

 

 

c)            4 maal per jaar wordt een werkgroep bijeenkomst uitgeschreven, alwaar evt. lopende en belangrijke zaken kenbaar kunnen worden gemaakt.

 

14)         Stichting DFAS:

a)            De leden van het Kernbestuur zijn tevens bestuursleden van de Stichting DFAS.

b)           Bij aftreden uit het kernbestuur van de DFAS zal deze persoon automatisch als bestuurslid van de Stichting worden uitgeschreven.

 

15)         Contributie:

 

a)            Contributie DFAS: alle leden betalen een jaarlijkse contributie

b)           Vergoeding aan de NOV: leden, niet orthopedisch chirurgen, die buitengewoon lid zijn van de NOV op voordracht van de DFAS.

c)            Contributie EFAS: alle gewone leden (m.u.v. van de leden werkzaam in het buitenland, die via hun buitenlandse vakvereniging reeds EFAS lid zijn) en AIOS leden die lid zijn van de EFAS .

d)           De hoogte van de contributie wordt op voorstel van de penningmeester jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. De contributie wordt geïnt door de NOV en gestort op de rekening van de DFAS

e)           Afmelden als lid dient te geschieden voor 1 oktober van het lopende jaar, anders wordt de volledige contributie voor het komende jaar in rekening gebracht.

 

 

16)         Bijeenkomsten:

 

a)            Er zijn 4 werkgroep bijeenkomsten per jaar, waarbij de 1e werkgroep bijeenkomst van het jaar het karakter heeft van een ALV en het bestuur en eventuele vertegenwoordigers van commissies verantwoording afleggen aan de leden. Voorts wordt ernaar gestreefd een meerjarenplanning voor te dragen, waarvoor in de algemene ledenvergadering ideeën kunnen worden aangedragen.

 

b)           Op de bijeenkomsten wordt door de leden ingebrachte casuïstiek besproken.

c)            De data en locatie van de bijeenkomsten worden door het bestuur bepaald.

 

 

17)         Het bestuur kan zich voor bepaalde taken terzijde laten staan door (ad hoc)commissies en werkgroepen. Leden hiervan worden door het bestuur aangesteld voor de tijd van twee jaar of korter. Zij zijn tweemaal herkiesbaar. Deze commissies brengen op jaarlijkse ledenvergaderingen een verslag uit.

18)         Leden van de DFAS kunnen de DFAS vertegenwoordigen in besturen van andere verenigingen, stichtingen, commissies en dergelijke. Zij worden aangezocht door het Bestuur en vertegenwoordigen de vereniging voor de tijd van twee jaar. Zij zijn tweemaal herkiesbaar. Deze vertegenwoordigers dienen het bestuur zo nodig te raadplegen en dienen het bestuur nauwgezet op de hoogte te houden. Zij brengen op de jaarlijkse ledenvergadering een verslag uit.

19)         Belangrijke wetenschappelijke voordrachten kunnen op kosten van de vereniging gepubliceerd worden na besluit van het bestuur.

20)         Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering indien na voorafgaande schriftelijke raadpleging van alle leden een meerderheid van tenminste 2/3 van de tijdens de vergadering aanwezige leden en tevoren reagerende leden hiermee instemt.

21)         In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, in twijfelgevallen enz., neemt het bestuur een voorlopige beslissing, die aan het oordeel van de ledenvergadering moet worden voorgelegd.

 

Jan 2017

 

 

 

klik hier voor een pdf versie van het Huishoudelijk Reglement